Часть 2 - 1 день

01 molitva 0:47

02 ob. penie 2:48

03 Vdovichenko Vitaliy 19:42

04 ob. penie 3:01

05 orchestr - za odnu pohlebku 4:19

06 voprosiu i otvetiu 17:02

07 Vopros (Viltgem) 10:43

08 Brass 1:43

09 Vopros i otvet (Dimitrov Vit.) 10:30

10 Voprosiu (Kulakov Nikolay) 12:40

11 Penie (Florida) 2:35

12 Vopros (Vdovichenko Vitaliy) 6:59

13 Duhavoy 1:57

14 Prop. Kostuchenko Petr 55:56

15 molitva v zakluchenii 0:59

0:00 /